1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojo ir el. parduotuvės StiliausGuru.lt administratoriaus (toliau – "Duomenų valdytojas") elektroninio pašto adresas – info@stiliausguru.lt.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių el. parduotuvėje StiliausGuru.lt.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – "Taisyklės"), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

1.4. Registracija – Pirkėjo duomenų suvedimas į el. parduotuvėje pateiktą anketą.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką info@stiliausguru.lt. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).

3.3. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.

3.4. Pirkėjas turi teisę galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.

3.5. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą el. parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis.

3.6. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.7. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

3.8.  Pirkėjo pateikti duomenys yra saugomi 2 (du) kalendorinius metu nuo paskutinio naudojimosi Paslaugomis. Praėjus dviems kalendoriniams metams nuo Pirkėjo paskutinio naudojimosi Paslaugomis, Pirkėjo pateikti duomenys bus sunaikinami ir nebetaikomi El. parduotuvės veikloje.

4. Taisyklių keitimas

4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles.

4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

4.3. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@stiliausguru.lt arba paštu.

5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

6. Slapukai (angliškai "cookies")

6.1. Slapukai yra mažos duomenų rinkmenos, laikinai saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske, kad, galėtumėte suformuoti savo pirkimų krepšelį. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti ar blokuoti šiuos slapukus, bet tokiu atveju dalis interneto svetainės neveiks.

6.2. Slapukai naudojami internetinės parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti.

6.3. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

6.4. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

6.5. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.